I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På AB Oscar Hanson VVS pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på AB Oscar Hanson VVS. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare, kunder och samarbetspartner.

//Oscar Hanson, VD, 2018-12-12

Vi skall säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Ingen ska komma till skada i arbetet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Vid behov knyts externa specialister till företaget.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Vi skall säkerställa att:

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt materiel uppfyller tillämpliga krav.
 • Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.
 • Vårt ledningssystem säkerställer att rätt resurs används och att ständiga förbättringar görs.

Vi skall säkerställa att:

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
  och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Krav i lagar och förordningar ska vara vår lägsta nivå.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.
 • Vi ska fortlöpande förbättra våra miljömål genom mätningar och ständiga förbättringar.
 • Kunder, leverantörer och medarbetare informeras och engageras i miljötänket.
 • Vi ska fortlöpande förbättra våra miljömål genom mätningar och ständiga förbättringar.

Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler. 

För oss innebär det att:

 • Vi ska erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, etiska och fackmässiga principer.
 • Vi ska respektera andra aktörer och behandla dem sakligt samt avstå från att genom uttalanden eller på annat sätt skada annan aktörs anseende.
 • Vi ska följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag.

På våra arbetsplatser gäller följande om alkohol och droger:

 • Bruk av alkohol och droger är oförenligt med en säker och trygg arbetsplats och kan inte förknippas med ansvarstagande och kvalitetsmedvetande.
 • Arbetskamrater, som oftast ser problemen först, och närmaste chef, som har det formella ansvaret, medverkar med stöd och hjälp.
 • Alla anställda skall vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Inte heller dagen efter eftersymtom är acceptabla.
 • Grundinställningen är att missbruket skall bort och medarbetaren skall vara kvar.
 • Företaget äger rätt att vid misstanke om påverkan låta Företagshälsovården utföra provtagning.
 • Rehabiliteringsutredning genomförs så snart det är påkallat.
 • Följs inte rehabiliteringsöverenskommelsen och misskötsamheten fortgår kan anställningen prövas enligt LAS och uppsägning kan bli aktuell
 • Alkoholintag får förekomma på personalfester och vid representation. Alkoholintaget hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ erbjudas

Vi skall säkerställa att:

 • Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.
 • Vi presenterar oss på ett artigt sätt och tar av skorna eller använder skoskydd om det behövs för att inte smutsa ned eller skada golvet.
 • Vi har telefon i tyst läge hos kund och ringer då inte samtal som gäller andra uppdrag.
 • Vi nyttjar inte kundens egendom (till exempel verktyg, städutrustning, kök eller WC) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.
 • Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.

Bilpolicyn gäller dig som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.

 • Våra bilar ska stärka vårt varumärke.
 • Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till en bättre miljö och ekonomi.
 • Följa gällande trafikregler.
 • Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och miljö.
 • Vi har beredskap för nödläge vilket innebär att bilarna är utrustade med varselvästar till alla sittplatser och förbandslåda.
 • Förare och passagerare ska använda bilbälte
 • Utvilat, nyktert och drogfritt tillstånd är ett måste. Observera även bipacksedel på ordinerade läkemedel.
 • Körningen planeras ur tids- och körvägsaspekt.
 • Fordonets service- och besiktningsintervaller ska hållas och däck anpassade till vägförhållandena användas.
 • Olycka eller tillbud anmäles till närmsta chef för vidare rapportering.
 • Allmänna lagar och förordningar skall följas och föraren är personligen ansvarig för eventuella påföljder.
 • Indraget körkort anmäles omgående till närmsta chef.
 • I medarbetareguiden finns mer detaljerad information om företagsbilar.
 • Ha en väl utvecklad och effektiv brandskyddsorganisation samt en tydlig ansvarsfördelning
 • Arbeta aktivt för att minimera risken för brand ska uppstå
 • Arbeta aktivt för att minimera risken för personskador om en brand skulle uppstå
 • Arbeta aktivt för att minimera risken för brandskador som kan förstöra företagets verksamhet
 • Ha ett väl fungerande egenkontrollsystem av brandrisker och brandskydd
 • Ha ett väl fungerande underhåll av installerad brandskyddsutrustning
 • Följa och bevaka gällande lagar och avtal inom brandområdet
 • Alla brandincidenter rapporteras till brandskyddsansvarig
 • Ha regelbundna brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar för all vår personal skall kunna medverka till en trygg utrymning och för att kunna hantera våra brandredskap
 • Öka säkerhetstänkandet i organisationen genom utbildning samt ett aktivt deltagande i brandskyddet
 • Skada vid en eventuell brand blir så begränsad som möjligt
 • Företaget skall förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller medlemskap i arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation.
 • Företaget skall sträva mot att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både män och kvinnor om ej särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till företagets resurser och/eller andra omständigheter.
 • Alla anställda oavsett ålder och kön har och får samma förutsättningar att utöva sin yrkesroll.
 • Vid all rekrytering skall företaget verka för att sökande är både kvinnor och män, dessutom skall kompetens, ambition, vilja, erfarenhet, arbetskapacitet och talang vara utslagsgivande.
 • Alla anställda har samma möjlighet till kompetens- och löneutveckling.
 • Företaget skall inom ramen för verksamheten bedriva målinriktat arbete för att aktivt motverka diskriminering
 • Företaget följer gällande diskrimineringslagstiftning
 • Att som ackrediterat kontrollorgan följa de av myndigheterna fastställda föreskrifterna.
 • Personalen är utbildad och arbetar på ett säkert sätt med godkända verktyg och kontrollinstrument.
 • Att som ackrediterat kontrollorgan följa de av myndigheterna fastställda föreskrifterna.
 • Personalen är utbildad och arbetar på ett säkert sätt med godkända verktyg och kontrollinstrument.